درباره VDW :

برای ۱۴۵ سال است که سهم بزرگی در شکل گیری صنعت اندو به صورتی که در حال حاضر وجود دارد، داشته است. این شرکت موفقیت خود را مدیون دندانپزشکان، متخصصین و کارکنان ماهرش می باشد. www.vdw-dental.com